Oude Leede

Home > Bewonersvereniging > ...<$ MTCategoryLabel$>

Bewonersvereniging

Verslag (concept) Najaarsbijeenkomst d.d. 2 november 2016

Tijdens de drukbezochte najaarsvergadering waren er weer veel leden.
Deze avond kwamen weer voldoende interessante onderwerpen aan bod:
- Ontwikkelingen Ruyven-Zuidpolder
- Plan Ruimte voor ruimte, akkoord Slingerland
- Ontwikkelingen sneller Internet in Oude Leede via straalzender KPN
- Bestuurszaken, waarbij Giel Swager werd benoemd tot secretaris van de BOL

Welkomstwoord en mededelingen door de voorzitter
Voorzitter Cees van Boxel opent om 20 uur de vergadering met een woord van welkom aan alle aanwezigen.
Er is wederom een grote opkomst: een meer dan volle zaal. De Pers (Telstar-Sjaak Oudshoorn) is niet aanwezig, maar zal zich wel op de hoogte stellen en eventueel verslag doen van deze bijeenkomst.

Ontwikkelingen Ruyven-Zuidpolder
Aan het woord namens Hoogheemraadschap Delfland: Jeroen Snijders (HhD) en Sacha Schouten (aannemer Verboon). En namens de gemeente: Nico Paul (aannemer Dijkshoorn), ingeleid door Rob van der Haak (gemeente). Rens Boersma (gemeente) is als nieuwe projectleider aanwezig.
Delfland en de gemeente doen de uitvoeringsplannen uit de doeken over de nieuwe fietspaden door Ruyven en de Zuidpolder. In een notendop:
- Diverse nieuwe fietspaden (door Ruyven en Zuidpolder) komen in de loop van 2017, na de zomer, gereed.
- De brug van de Oude Leedeweg naar de Wilgenweg wordt vervangen. Vanaf 1 januari 2017 moet vrachtverkeer van de Wilgenweg over het nieuwe lichaam van het -nog te asfalteren- fietspad.
- Twee bruggen op de Zuideindseweg worden 2e helft 2017 vervangen, de weg is dan dicht tussen Karitaatmolenpad en Ruyvenschemolenpad.

Opmerkingen hierover van de BOL-leden:
- Er moet minimaal een passeerplaats komen (ergens halverwege) het fietspadtracé voor vrachtwagens (en hulpdiensten), want de taludbreedte van 6 meter is niet toereikend om te passeren. Het duurt te lang als inrijdende vrachtwagens moeten wachten totdat de op het pad rijdende vrachtwagens het gehele pad zijn uitgereden. Tevens zijn goede opstelplaatsen nodig op de Wilgenweg en de Zuideindseweg om het wachten mogelijk te maken.
- Waarom komt er geen noodbrug die de Oude Leedeweg met de Wilgenweg verbindt? Dan hoeven vrachtwagens niet over het fietspadtracé.
- Over sommige delen van de voor de aanleg benodigde ruimte heeft nog geen overleg plaatsgevonden met de eigenaar van deze grond (bijvoorbeeld Rob van Paassen).
- Bewoners van het Hofje willen strikte snelheidshandhaving, want ze zijn bezorgd dat er ongelukken gebeuren met zoveel meer verkeer voor hun deuren langs.
- Ook meteen groot onderhoud uitvoeren aan de Zuideindseweg en/of Oude Leedeweg zodra de bruggen op de Zuideindseweg worden vervangen?
- Is met het vervangen van de bruggen op de Zuideindseweg rekening houden met de timing van de realisatie van het noordelijke deel van het Ruyven fietspad? Na aanleg hebben de fietsers namelijk een alternatief om de Zuideindseweg te omzeilen. Dus wellicht de noordelijke brug eerst realiseren?
- Is bij genoemde werkzaamheden door de gemeente Pijnacker-Nootdorp rekening gehouden met het afsluiten van de brug over de Bovenvaart bij de molen in Berkel? Vrachtverkeer van en naar Onderweg/Bovenmolenweg moet dan namelijk over de ophaalbrug in Oude Leede wegrijden en een krappe draai maken.

Wethouder Jaap van Staalduine stelt aan de orde:
Afval inzameling wordt andersom: Algemeen geldt: voor het te scheiden afval komen drie afvalcontainers aan huis (1.groen, 2. papier en 3. plastic, metaal en drinkpakken). Het restafval brengt men dan naar een (ondergrondse) container. Voor de buitengebieden geldt echter dat er voor restafval ook per huishouden een container komt. Dat brengt het aantal containers op (minimaal) vier. Een aantal BOL-leden geeft aan hiermee grote problemen te hebben, ze kunnen dit niet kwijt, want niet iedereen in het buitengebied woont ruim. Voorts is er enige discussie over nut/noodzaak van de papiercontainers, er is immers een maandelijkse papierinzameling en meenemen naar papiercontainers in de buurt is ook een optie, maar hierover zijn verschillende geluiden te horen. De inzameling via de maandelijkse afvalcontainers bij het trapveldje blijft overigens toegestaan.

Het plan voor de herbestemming/inrichting van Ruyven krijgt vorm in samenspraak met partners (waaronder de BOL). . Er komt een structuurvisie, om ideeën voor de recreatieve ontwikkeling (crossen met fiets, theetuin etc.) uit te werken. In maart 2017 komt het in de gemeenteraad. Een lid van de BOL vraagt wat er dan met de Homo Ontmoetingsplaats (HOP) gaat gebeuren en of er de gemeente zorgt voor het beëindigen van deze situatie/de ervaren overlast. Wethouder antwoordt dat Ruyven binnenkort wordt beheerd door gemeente in plaats van de provincie, de gemeente heeft het nu in ‘eigen hand’. Gemeente gaat het gebied geheel afsluiten en herinrichten en ‘positief bestemmen’. Dat betekent dat er vanaf de afsluiting geen plaats meer zal zijn voor het huidige HOP- gebruik. Na heropening heeft alles een bestemming en de gemeente gaat daarop handhaven.

Plan Ruimte voor Ruimte, akkoord met Slingerland
Matthijs Beeke (namens de gemeente) licht toe dat er (naar aanleiding van een motie in de gemeenteraad) een akkoord is over de sanering/compensatie van pluimveebedrijf Slingerland. Er komen twee extra compensatiewoningen (die men eerder in Delfgauw had gepland, maar dat door verzet niet verder kon) op het terrein van Slingerland, achter Oude Leedeweg nr 189 (Van Adrichem). De gemeente koopt deze van Slingerland. Verder blijft het plan zoals het eerder was. Deze wijziging is een ontwerp bestemmingsplan. Eind november komt deze in stemming in de gemeenteraad, daarna ter inzage voor zienswijzen. Definitief plan in het voorjaar 2017 naar de gemeenteraad.

Sneller internet in Oude Leede via straalzender van KPN
Aanwezig namens KPN operations (netwerkbeheerder) Sjoerd Majoor en Ward Senff. De plannen/het project voor sneller internet via de koperen telefoonkabels gaat door. Oude Leede is de tweede plaats (na Giethoorn) waar dit op deze wijze – met een straalzender- wordt aangelegd. Op 14 december wordt de mast geplaatst, dan 6-8 weken voor installatie kast en inregelen. Ergens in februari moet het operationeel zijn. Voordien, eind januari, wordt er door de KPN nog een inloopavond georganiseerd waar de verschillende providers zich in het Oude Laarsje zullen presenteren, zodat de inwoners zich kunnen laten informeren over de keuzes. Een nieuw abonnement, waarschijnlijk ook met bijbehorend nieuw modem, zal nodig zijn om de van de toegenomen snelheid gebruik te kunnen maken. De huidige modems zullen zonder nieuw abonnement slechts weinig sneller zijn na de omschakeling. Er werd een bijgewerkte kaart getoond met de te verwachten snelheden voor de verschillende huishoudens (echter, er zijn geen garanties). Van 100mb/sec in de buurt van de kast tot 10-20 Mb/sec in de meest westelijke hoek van de Oude Leedeweg. Belangrijk is dat deze snelheidstoename alleen nog maar hier bekend is onder de toehoorders van deze BOL-avond, maar nog niet in de systemen, waardoor postcodechecks van de providers nog altijd de lage snelheden zullen blijven aangeven totdat de KPN het officieel wijzigt in de systemen. Buiten dit alles om is het abonnement ‘4G buitengebied’ van de KPN een alternatief voor allen die geen profijt zullen hebben van deze netwerkverbetering of voor diegenen die niet willen wachten op de realisatie. De voorzitter bedankte de gebroeders van Winden zeer hartelijk voor het toestemming geven van het realiseren van de zendmast op hun grond. Er waren onder BOL leden wat vragen, maar die hadden vrijwel allen geen directe link met deze plannen, ze gingen over de (mobiele) telefonische bereikbaarheid.

Bestuurszaken
Er is een kandidaat secretaris, Giel Swager, hij is al zes maanden actief als zodanig. De voorzitter draagt hem voor en dit wordt door de aanwezige leden goedgekeurd.

Nieuwe cursus Zelfverdediging, demonstratie en oproep
Door middel van een demonstratie, uitgevoerd door Carla van den Berg en Inge Weesenaar, uitgelegd door Marleen van den Berg. In het buurthuis wordt door Ron Jaspers een tweede editie van de cursus zelfverdediging aangeboden voor BOL leden. De cursus bestaat ditmaal uit 6 lessen en kost € 30,- Men kan zich hiervoor opgeven bij de BOL op email: bol@oudeleede.nl.

Rondvraag
Inge Weesenaar vroeg de zaal om tips over haar –in korte tijd- drie verdwenen katten. Ze toonde daarbij enkele foto’s ter herkenning. Helaas nog geen aanknopingspunten uit de zaal.

Bestuurslid Henk van der Steen doet een oproep aan allen die nog geen e-mailadres hebben opgegeven om dit alsnog te doen.

De voorzitter brengt de oproep voor deelname aan de ondernemersfonds, zoals vermeld in de uitnodiging voor deze bijeenkomst, nogmaals onder de aandacht. Geïnteresseerden kunnen zich nu opgeven en later via de BOL op email: bol@oudeleede.nl.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.30 uur de vergadering en nodigt iedereen van harte uit voor de borrel.

Laatst gewijzigd op zaterdag 19 november 2016

Stuur mail over deze website naar: webmaster@oudeleede.nl