Oude Leede

Home > Bewonersvereniging > ...<$ MTCategoryLabel$>

Bewonersvereniging

Verslag voorjaarsbijeenkomst d.d. 20 april 2016

Er waren veel leden die wilde horen wat KPN te melden had over sneller internet in de Oude Leede. De heer Kommer kwam met goed nieuws, er kan een pilot gestart worden met van een Straalverbinding van de straalzender in Berkel naar het verdeelstation aan de Oude Leedeweg.
Het was een gezellige drukke opkomst mede hierdoor.
Verder kwamen aan de orde:
- Het beheerplan van BTL voor de Groenzoom, in het bijzonder de Bergboezem Berkel.
- De belcirkel werd nogmaals nader toegelicht.
De bijeenkomst werd afgesloten met een informeel samen zijn.

Welkomstwoord en mededelingen door de voorzitter
Voorzitter Cees van Boxel opent de vergadering met een woord van welkom aan alle aanwezigen en in het bijzonder aan wethouder Van Staalduine, wijkmanager Peter van der Sman en de aanwezige sprekers.
Er is wederom een grote opkomst. Er zijn enkele huishoudelijke mededelingen.
De heer de Groot, Oude Leedeweg 195 heeft een AED aangeschaft. Deze is ook bedoeld voor algemeen gebruik.
De leden, die dat nog niet hebben gedaan, wordt verzocht om het e-mailadres door te geven aan het secretariaat, zodat nieuwsbrieven en dergelijke digitaal verzonden kunnen worden.
Er komt een bestuurswisseling. De secretaris heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn, dus er wordt naarstig gezocht naar een nieuwe secretaris. Helaas zijn er nog geen aanmeldingen binnengekomen. Het is belangrijk dat er een nieuwe secretaris komt om de goed geoliede machine voort te zetten.
Ook in de afgelopen periode is gebleken dat er veel speelt in en rond Oude Leede.
Het Buurthuis kon worden gehandhaafd onder een goede constructie, de Rotonde N470 blijft vooralsnog gehandhaafd en een hogere internetsnelheid ligt in het verschiet.

Stand van zaken rotonde N470
De voorzitter geeft aan dat door goede samenwerking tussen de BOL en de gemeente, de rotonde N470 de komende drie jaar blijft bestaan.
Wethouder van Staalduine deelt mede dat de afspraak dat de rotonde dichtgaat als Komkommerweg is aangesloten voorlopig niet meer van toepassing is. De komende drie jaar monitort de provincie de doorstroming en veiligheid op de N470 en daarna bekijkt zij met de gemeente of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn. Het budget dat gereserveerd was voor de afsluiting en de daarbij behorende maatregelen voor ontsluiting van Oude Leede, zal worden besteed aan een fietstunnel bij de rotonde Komkommerweg. Op de vraag of dit budget kan worden besteed aan het opknappen van de Oude Leedeweg, antwoordt de wethouder dat het budget geoormerkt is voor de N470. Het kan niet voor andere doeleinden worden ingezet. Er is 1,9 miljoen euro mee gemoeid, waar gemeente voor klein gedeelte debet aan is.

Optie sneller internet in Oude Leede via straalzender van KPN
De heer Jan Kommer van de KPN geeft een presentatie over sneller internet voor het buitengebied.
KPN heeft o.a. Netwerkbeheer in haar dienstverlening. Op verzoek van de BOL is uitgezocht wat de mogelijkheden van sneller Internet zijn in Oude Leede. Eerdere onderzoeken en mogelijkheden via het persriool hebben tot nu toe geen resultaat opgeleverd, omdat daar veel haken en ogen aan vastzitten. KPN lijkt een andere oplossing te kunnen bieden.
De aanleg van glasvezel in de Oude Leede, is gezien het verspreid liggen van een relatief klein aantal woningen, ontzettend duur. Daardoor is naar andere mogelijkheden is gekeken. Het aanleggen van glasvezel naar de verdeelkast in de Oude Leede is ook een kostbare zaak.
Vervolgens is gekeken naar de mogelijkheid om door middel van een straalzender naar de verdeelkast bij Oude Leedeweg 39, een hogere snelheid te verkrijgen. KPN heeft een techniek ontwikkeld om een sneller signaal via de bestaande koperen leiding mogelijk te maken. De verdeelkast wordt van een nieuwe techniek voorzien, een zogenaamde koperupgrade. Een koperupgrade vergt korte lijnlengtes tussen de woning en KPN apparatuur. De verdeelkast wordt om die reden voorzien van VDSL vectoring apparatuur. Dankzij deze nieuwe techniek is een snel kwaliteitsinternet mogelijk.
KPN wil een pilot met deze techniek starten in Oude Leede. De te realiseren snelheid is wel afhankelijk van de afstand van de verdeelkast tot de huisaansluiting. In een deel van Oude Leede wordt een snelheid van 100 MB mogelijk. Voor woningen aan het eind van de Oude Leedeweg, die verder van het verdeelstation verwijderd liggen moet 30 tot 40 MB haalbaar zijn. Bij de koperupgrade blijven de huisaansluitingen zelf ongewijzigd. Een en ander zal in uitgevoerd moeten worden in samenspraak met de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De wethouder zegt toe daaraan medewerking te zullen verlenen. Hij zal nog tijdens de vergadering een afspraak met de heer Kommer maken.
Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat de huidige kabel veel mankementen vertoont. De heer Kommer moet het antwoord schuldig blijven op de vraag of de huidige kabel structureel zal worden opgeknapt.
Via de postcodecheck kan gekeken worden wat de mogelijkheden van de betreffende aansluitingen zijn. De heer Kommer geeft op kaart aan binnen welk gebied woningen zijn aangesloten op de betreffende verdeelkast. Een deel van de woningen in Oude Leede valt hier buiten zoals die aan de Zuideindseweg. Volgens de heer Kommer is daar al een hogere kwaliteit vanwege de glasvezelkabel naar de verdeelkast waarop deze huizen zijn aangesloten. Helaas zal het probleem voor de bewoners aan het einde van de Zuideindseweg en Ackerdijk niet kunnen worden opgelost met deze koperupgrade, omdat zij niet zijn aangesloten op deze.
Om er achter te komen of het snellere internet al een feit is, kunnen bewoners de postcodecheck uitvoeren met als zoekprofiel “snel internet”.
Om te voorkomen dat alle inwoners individueel moeten controleren of er al sprake is van een snelle verbinding, zal KPN aan het BOL-bestuur doorgeven wanneer dit gerealiseerd is. Vervolgens wordt dit aan de leden gecommuniceerd. De aanwezigen zijn heel enthousiast over de nieuwe mogelijkheid. De heer Kommer wordt hartelijk bedankt met een biologisch groentepakket uit Oude Leede en verlaat de vergadering.
Wethouder van Staalduine deelt mede, dat de koperupgrade ook voor hem nieuw is. Er wordt op korte termijn een afspraak gemaakt tussen de gemeente en KPN.

Groenzoom
Na de pauze geven de heren Ben Groenen en Cor Noorman van BTL een presentatie over het beheer van de Groenzoom. Zij zijn werkzaam bij Beheercombinatie de Groenzoom.
In april 2015 heeft de gemeente gevraagd op welke wijze het beheer gaat plaatsvinden. Daarover zijn daarop voor de komende 6 jaar afspraken gemaakt.

Ben Groenen geeft een korte introductie van de organisatie. Er wordt een schema getoond van de beheercombinatie de Groenzoom, waarbij in grote lijnen zichtbaar is dat de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp te maken hebben met de projectleider Christian Jongenotter, die vervolgens contacten onderhoudt met de maatschappelijke organisaties en bewoners & recreanten. Het projectmanagement is in handen van Ben Groenen en het omgevingsmanagement is in handen van Marchel de Jong. Het technisch management & organisatiemanagement is in handen van Cor Noorman, hij is de man met de oren en ogen in de groenzoom.
Het beheerplan zelf omvat het onderhoud van de natuurtypen: moeras, bloemrijke dijk, vochtig weidevogelgrasland, overig grasland, waaronder kruiden en faunarijk grasland, glanshaverhooiland en vochtig hooiland en hoog-en laagveenbos.
Eveneens is opgenomen het onderhoud van overige objecten: grasvegetaties, beplanting, water en oevers, infrastructuur, terreinmeubilair en civieltechnische kunstwerken.
Ook wordt de omgeving betrokken in het plan in de vorm van informatie en educatie, recreatie,
gastheerschap en toezicht en monitoring natuurdoelen.
Het technisch management richt zich op: pachtplan, recreatiemonitoring en monitoring natuurdoelen.

Groenzoom: Bergboezem en Klapwijkse Knoop
De Bergboezem en Klapwijkse Knoop omvatten o.a. vochtig weidevogelgrasland en bloemrijke oevers. De verwachting is dat de volgende vogels daar gaan broeden:
Gele kwikstaart, graspieper, grutto, krakeend, kuifeend, slobeend, tureluur, veldleeuwerik, watersnip, wintertaling, wulp, zomertaling, kievit en scholekster.
In de Bergboezem zal een 6-tal percelen verpacht worden. Daarop vind op 1/3 deel beweiding met koeien plaats vanaf medio april en 2/3 deel wordt gemaaid na 1 juli (of eerder indien mogelijk). Ook op de bloemrijke dijk is verpachting van de noordelijke en zuidelijke dijk. Daarop is alleen beweiding met schapen toegestaan.

Vanuit de vergadering is er kritiek op wijze van beheer in het verleden. Toen werd alles in een keer gemaaid en hadden jonge hazen en broedvogel nauwelijks een kans. Er wordt geadviseerd om bij het maaien de kneuzer eraf te halen. De heer Noorman is van mening dat nu goed staat omschreven wat wel en niet kan.
De opdracht aan de heer Noorman is om na te gaan wat er nou precies broedt in de Bergboezem. In elk perceel wordt ingetekend welke vogel waar zit. Op dit moment broeden er op 67 ha, 35 kieviten en 15 grutto’s. Uit de vergadering wordt opgebracht dat er een groot vossenprobleem is. Cor Noorman merkt op dat hij sinds de jaren 80 inspecties uitvoert. In die jaren kwamen van heinde en verre eierrapers. Dat gebeurt nu niet meer. Van de 35 kievitsnesten die er vorig waren bleek er 1 door een zwarte kraai aangepakt. Door de nesten goed bij te houden, wordt bekend of vossen, hermelijnen, kraaien e.d. echt gevaar opleveren voor de broedpopulatie. Het hoort ook bij de natuur, dat er een keer een kuiken wordt gepakt.
De kuikens worden geringd met kleuren, zodat deze gedurende het broedsysteem gevolgd kunnen worden. Geconstateerd is dat er kieviten hebben overwinterd en weer zijn is teruggekeerd naar de Bergboezem. Het is een landelijk probleem dat de populatie weidevogels terug loopt. Men denkt dat de grote toename van nieuwbouwwoningen en wegen, die in de plaats van polders en landerijen zijn gekomen, daar een grote rol bij spelen.
Vanuit de vergadering is er onbegrip over het feit dat er in het broedseizoen niet gewandeld mag worden op de paden en het feit dat de vossen en ganzen veel schade aanrichten. Ook zouden de pachters niet op de juiste wijze omgaan met het bemaaien. Indien men het land zou omploegen en bemesten dan geeft dat vooral de kieviten meer bestaansrecht. Deze suggestie wordt meegenomen.
De heer Groenen deelt mee dat juist de pachters te maken hebben met regels en protocollen en de heer Noorman constateert dat er helaas wandelaars zijn met loslopende honden, die wel onrust veroorzaken in het gebied waar gebroed wordt. Hij is regelmatig in het gebied om deze mensen hierop aan te spreken op het moment dat honden loslopen of een groep mountainbikers het gebied in fietst.

25 juni 2016 wordt het gebied officieel geopend met leuke activiteiten. Een ieder wordt hiervoor uitgenodigd.
De voorzitter bedankt de beiden heren voor de presentatie, maar sluit af met een kritische noot. Hij stelt voor om de hoeveelheid ganzen en zwanen op de landerijen van de boeren in toom te houden, omdat deze veel schade aanrichten.

Waarschuwingssysteem Oude Leede
De heer Van der Steen geeft in het kort de stand van zaken weer. Een jaar geleden is het waarschuwsysteem gelanceerd. Het doel was de veiligheid te verbeteren door snel in te kunnen grijpen als er iets gebeurt en zo spoedig als mogelijk hulp te bieden. De Oude Leede is een lang gerekt gebied met 10 belcirkels, waar tussen de 15 en 30 woningen bij zijn aangesloten. Er is een belcirkelhoofd en -subhoofd per cirkel. De politie en gemeente doen mee, geven advies etc., maar de bewoners moeten het zelf doen. De contacten met de politie verlopen goed. Helaas heeft de huidige wijkagent aangegeven dat hij vertrekt. Het is nog niet bekend wie de nieuwe wijkagent wordt. Bij nood dient men altijd 112 te bellen, ook bij verdachte omstandigheden. Daarna dient men het belcirkelhoofd te benaderen. Alle belcirkels zijn benoemd en er liggen printjes met namen van belcirkelhoofden ter inzage of om mee te nemen.
De belcirkel Wilgenweg wordt dit weekend opgestart.

Bestuurszaken
Het secretarieel en financieel jaarverslag
De kascommissie heeft het financieel jaaroverzicht van 2015 doorgenomen en in goede orde bevonden, waardoor decharge kan worden verleend aan Piet Oudshoorn als penningmeester. Floris Koumans en Jos Hogervorst worden bedankt voor hun inzet. Jos Hogervorst en Piet van Adrichem stellen zich beschikbaar voor de controle voor volgend jaar en worden benoemd als nieuwe kascommissie. Jos voor de 2e en laatste keer en Piet voor de 1e keer.
Het secretarieel jaarverslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

Verkiezingen bestuur
Aftredend en herkiesbaar zijn Cees van Boxel en Rob van Paassen. Zij stellen zich beiden beschikbaar voor een derde termijn. Cees en Rob worden onder applaus herkozen voor de 3e termijn als voorzitter en bestuurslid van de BOL. Binnen het bestuur is een vacature doordat
Marianne van Baaren aftredend en niet herkiesbaar is.
Er wordt een nieuw bestuurslid/secretaris gezocht en een dringend verzoek aan de leden is om te bezien of men zich hiervoor beschikbaar wil stellen.
Het bestuur stelt verder Bernard Luttikhuizen voor als kandidaat voor het bestuur met als taak vertegenwoordiging in het Milieuplatform. De leden stemmen met applaus in met zijn benoeming.

Oude Leede lied door Jan van Paassen
Jan kijkt terug naar de goede oude tijd en heeft een lied gemaakt op de melodie van: langs het tuinpad van mijn vader van Wim Sonneveld. In de tekst zijn vele onderwerpen verwerkt over de veranderingen waar de Oude Leede de afgelopen jaren mee te maken heeft gehad. De tekst wordt via de beamer met mooie beelden vanuit Oude Leede van toen en nu gepresenteerd en Jan zingt op voortreffelijke wijze het lied. Het lied wordt met veel enthousiasme ontvangen en Jan ontvangt hiervoor een groot applaus. Binnen kort is het lied te horen en te zien via Telstar online en YouTube.

Rondvraag
Vanuit de vergadering wordt nogmaals gevraagd of het budget dat wordt bespaard door het behouden van de rotonde N470, gebruikt kan worden voor de verbetering van de weg en bermen in Oude Leede. Dat is niet mogelijk. Volgens wijkmanager Peter van der Sman staat groot onderhoud van de weg op de lange termijn planning. De voorzitter zegt toe hierover in overleg te gaan met de gemeente.

Vanuit de vergadering wordt ook gevraagd aan bewoners die honden uitlaten, fietsers en wandelaars te zorgen dat zij zichtbaar zijn in het donker. Bij het ontbreken van verlichting of reflecterende kleding, kunnen zeer gevaarlijke situaties ontstaan.

In het buurthuis wordt een cursus zelfverdediging aangeboden. De cursus die bestaat uit maximaal 6 lessen, te starten in september op de maandag of donderdagavond. Men kan zich hiervoor opgeven bij Marianne van Baaren.

De voorzitter, Cees van Boxel, geeft Marianne van Baaren als dank voor het vele werk dat zij heeft verricht voor de Oude Leede een diner bon. Zij wordt hartelijk bedankt voor haar inzet. Zij heeft een grote staat van dienst, betreffende veel zaken die in het bestuur van de BOL zijn gepasseerd, zoals de informatieborden in de Oude Leede, het behoud van de Rotonde en het snelle internet in Oude Leede.

Marianne deelt mede dat zij in ieder geval heel blij is met het behaalde resultaat met de KPN.
Ook Marianne ontvangt een groot applaus als dank en waardering.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.00 uur de vergadering.

Laatst gewijzigd op vrijdag 29 april 2016

Stuur mail over deze website naar: webmaster@oudeleede.nl