Oude Leede

Home

Oude Leede

Oude Leede is een buurtschap dat deel uitmaakt van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Deze website bevat allerlei informatie over de Oude Leede en haar directe omgeving. Ook is dit de thuisbasis van Bewonersvereniging Oude Leede (BOL).

NIEUWS

Werkzaamheden GMB van 23 april t/m 20 juli 2018
Vandaag zijn op de Oude Leedeweg borden geplaatst mbt afsluiting in de komende maanden.De reden is het ophogen van de dijk aan de overkant van de Bovenvaart door GMB. Dit moet vanaf de weg gebeuren. Afgelopen tijd zijn daarom al bomen gekapt en obstakels verwijderd.

De afsluiting begint volgens plan bij de brug Bovenmolenweg en schuift steeds verder op. Rond 20 juli moeten de werkzaamheden bij het eindpunt thv nr 45 zijn. Adressen zijn dus altijd van één kant bereikbaar.

De afsluiting van de Oude Leedeweg is van 23 april t/m 20 juli a.s.;
De afsluiting geldt alleen op werkdagen maandag t/m vrijdag van 6:30 uur t/m 16:30 uur; De afsluiting geldt dus niet in het weekend en op feestdagen;

De fietsers worden via de Onderweg/Polderweg omgeleid.

Voor eventuele vragen heeft GMB een 24/7 informatienummer beschikbaar: (026) 373 61 55

Nieuwe speeltoestellen bij Oude Laarsje
Tussen 16 en 22 maart zullen door Hoveniersbedrijf Kees de Bruin BV. nieuwe speeltoestellen geplaatst worden bij het Oude Laarsje dit in opdracht van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp.
De speeltoestellen zijn in goed overleg tussen Gemeente, beheerder Oude Laarsje en de BOL gekozen.

Nieuwe AED bij zorgboerderij BuitenGewoon
Bij Zorgboerderij BuitenGewoon, locatie Zuideindseweg 82a, is een AED-apparaat geplaatst die bevestigd zit aan het fietsenhok (buiten op het terrein vlak naast de ingang). Indien nodig kunnen de bewoners van Oude Leede een beroep doen op dit apparaat. Mocht het toegangshek gesloten zijn, dan s.v.p. even aanbellen via 'woonhuis' dan gaat het hek open.

Ontwerpbesluit Afvalstoffenverordening Pijnacker-Nootdorp 2018 (ter inzage)
Gepubliceerd op: 09-11-2017

De Gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft het ontwerpbesluit Afvalstoffenverordening
Pijnacker-Nootdorp 2018 gepubliceerd, klik hier voor het gehele stuk

De afvalinzameling verandert de komende jaren in de hele gemeente wijk voor wijk. Dit vergt ook een verandering van de Afvalstoffenverordening en het daarbij behorende Uitvoeringsbesluit.

Vrijgave voor inspraak
De gemeenteraad heeft 26 oktober 2017 het ontwerpbesluit Afvalstoffenverordening 2018 Pijnacker-Nootdorp vrijgegeven voor inspraak op grond van de Inspraakverordening 2006. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 september 2017 het ontwerpbesluit Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2018 vrij gegeven voor inspraak op grond van de Inspraakverordening 2006. Tevens is door het college van burgemeester en wethouders het ontwerp van de Toelichting op de Afvalstoffenverordening 2018 Pijnacker-Nootdorp vastgesteld.

Er kan tot 21 december 2017 bezwaar gemaakt worden tegen dit besluit bij de gemeente.

Resultaten enquête upgrade internet Oude Leede
In april 2017 heeft KPN de straalzender geactiveerd waardoor sneller internet in Oude Leede mogelijk werd voor alle woningen die op de verdeelkast aan de Oude Leedeweg, ter hoogte huisnummer 39, zijn aangesloten.

Om na te gaan of de internetsnelheid nu voldoende is, is een enquête opgesteld die online ingevuld kon worden. Klik hier voor alle resultaten van de enquête.

Nota "beleidsregels uitnodigende ruimtelijke ordening"
Bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp ligt de nota "beleidsregels uitnodigende ruimtelijke ordening ter inzage tot 7 december 2017.

Op 28 september 2017 heeft de gemeenteraad het ontwerp van de nota Uitnodigende Ruimtelijke Ordening vrijgegeven. Het ontwerp van de Nota Uitnodigende Ruimtelijke Ordening is een uitwerking van de Ruimtelijke Structuurvisie die in 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld. De nota vervangt het bestaande ruimtelijk beleid en geeft inwoners of ondernemers handvatten bij het opstellen van plannen door duidelijk aan te geven welke ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente passen, maar ook wat er niet kan en waarom.

Voor meer informatie, klik hier.

Najaarsbijeenkomst 8 november 2017
Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst kwamen verschillende onderwerpen aan de orde:
- Arjo Buijs en Erik Passchier gaven een presentatie over de Zorgboerderij Buitengewoon en vrienden van de zorgboerderij. De Zorgboerderij is nu volledig in gebruik en wordt al veel ondersteunt door vrijwilligers uit de buurt. Zij kunnen echter nog vrijwilligers gebruiken voor diverse activiteiten zoals: begeleiden hardlopen, wandelen en duo fietsen en daarnaast ondersteuning in de tuin bij de boerderij.
- Marianne van Baarle en Giel Swager presenteerde de antwoorden op de enquete sneller internet die gehouden is onder de BOL leden en de vervolgstappen richting KPN en Gemeente/Provincie.
- Wijkagent Ricardo van der Slagt gaf tips over veiligheid
- De nieuwe wijkmanager voor Oude Leede en Delfgauw, Marjolein van Vlies, heeft zich voorgesteld en een korte update gegeven over stand van zaken gescheiden afvalbeleid, nota Linten en onderhoud wegen.

Vanuit het bestuur van de bewonersvereniging waren er mededelingen over:
- speeltoestellen bij Oude Laarsje
- wandelroutes Ackerdijk
- wifi Oude Laarsje
- cameratoezicht bij ondernemers
- nieuwe BOL-website
- WOL/belcirkels (veiligheid)
Klik hier voor het verslag van deze avond om meer te lezen over deze avond.

Stand van zaken fietspaden & bruggen Oude Leede/Delfgauw
Uit de informatiebrief van Dijkhoorn Infra:
Overzicht van de werkzaamheden komende periode:
- De aanleg van een fietsbrug ter hoogte van de Zuideindseweg nr. 84 over de watergang richting het nieuwe fietspad richting de Wilgenweg.
- De aanleg van een fietsbrug ter plaatse van het Ruyvenschemolenpad.
- Het asfalteren van het fietspad vanaf de Wilgenweg tot aan de Zuideindseweg.
- Het asfalteren van het fietspad Ruyven (tussen Karitaatmolenpad en Ruyvenschemolenpad)
- Het weggedeelte op de Zuideindseweg, tussen de aansluiting van het nieuwe fietspad en de aansluiting met het Karitaatmolenpad wordt aangepast.
- Asfalteren Wilgenweg vanaf het nieuwe fietspad tot en met de nieuwe brug die aansluit op de Oude Leedeweg.

Omleidingen:
Voor de asfalteringswerkzaamheden op de Zuideindseweg zal een omleidingsroute ingesteld worden.
Voor de asfalteringswerkzaamheden op de Wilgenweg zal de Wilgenweg maximaal 1 dag worden afgesloten. De desbetreffende transporteurs op de Wilgenweg zullen hierover persoonlijk benaderd worden. Hulpdiensten zullen uiteraard ten alle tijden doorgang kunnen hebben.
De omleidingen worden vroegtijdig via de Telstar en via vooraankondigingen langs de weg aangegeven worden.

Tijdstip werkzaamheden:
De werkzaamheden zullen -ijs en weder dienende- worden afgerond in het eerste kwartaal van 2018. De asfalteringswerkzaamheden op de Wilgenweg zullen plaatsvinden op 4 of 5 december 2017. De aanpassingen aan de Zuideindseweg zullen plaatsvinden in februari 2018.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de projecttelefoon: 06-44 27 55 96.

Stand van zaken project Bergboezem Zuidpolder van Delfgauw november 2017
Delfland heeft ons geïnformeerd over de stand van zaken van het project Bergboezem
Zuidpolder van Delfgauw:
- De uitvoering van aannemer Verboon ligt op schema
- Verboon is bezig de nieuwe kades af te werken met een kleilaag
- De grote constructies, zoals de fietsbruggen, het inlaatwerk, aflaatduiker
en gemaaltje a/d Zuideindseweg zijn nagenoeg gereed en worden komende
maand(en) netjes afgemaakt en getest.
- In november vinden er nog aantal kavelwerken in de tuinen plaats,
zoals het dempen van de sloot, maken inlaat etc.
- Het totale werk wordt in december opgeleverd m.u.v. van een paar afrondende
werkzaamheden.
De waterberging is dus als het goed is vanaf januari 2018 inzetbaar!
- Volgend jaar april 2018 wordt dan nog het nieuwe fietspad afgerond
met asfaltlaag en belijning.
- Voor de nieuwe kades zal Verboon mogelijk rond augustus 2018 nog een keer
moeten terugkomen om die op te hogen afhankelijk van de zettingen.
Daarmee is het werk dan echt klaar.

Schema Oud Papier container trapveld Oude Leede:
De weekenden waarin de papiercontainer in Oude Leede staat, zijn bekend. Ieder eerste weekend van de maand staat de papiercontainer op het parkeerterrein bij het Trapveld aan de Oude Leedeweg.
Schema voor de komende maanden:
Vrijdag 4, zaterdag 5 mei 2018
Vrijdag 1, zaterdag 2 juni 2018
Vrijdag 29, zaterdag 20 juni 2018
Vrijdag 3, zaterdag 4 augustus 2018

Enquête upgrade internetsnelheid
Onder de bewoners die, in april 2017 toegang kregen tot sneller internet via de verdeelkast aan de Oude Leedeweg, is een enquête gehouden.
Als u hier terecht komt omdat u de enquête hebt ingevuld, dan nogmaals onze dank hiervoor.

Voorjaarsbijeenkomst 19 april 2017
Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst kwamen verschillende onderwerpen aan de orde:
- Wijkagent Ricardo van der Slagt gaf tips over veiligheid
- Stijn Koole (Bosch Slabbers) presenteerde de lintenvisie Pijnacker-Nootdorp
- Wethouder Jaap van Staalduine lichtte de ontwikkeling van Ruyven Noord toe
Klik op het verslag om meer te lezen over deze avond.

Sneller internet - gerealiseerd
Naar verwachting zijn de grote problemen met werken en bankieren via internet eindelijk voorbij en wordt er ook eindelijk wat waar voor het geld aangeboden. Er kunnen ook extra producten worden afgenomen, zoals televisie via internet. De groei van het aantal huishoudens in Oude Leede kan zo ook beter worden opgevangen.

Echter, niet iedereen in Oude Leede zit op deze schakelkast aangesloten, de aangesloten adressen staan onderaan dit artikel opgesomd, bekijk zelf of uw aansluiting er bij zit.

Als u voordeel wilt hebben van de upgrade van het netwerk, dan kan u zich bij uw provider melden. Zij kunnen dan de nodige technische aanpassingen maken, waardoor uw internet sneller wordt. Doet u niets, dan zult u wellicht niet profiteren van de hogere snelheid.

U hoeft niet altijd een andere abonnementsvorm te kiezen. Uw provider kan u daar meer over vertellen. Mocht u meer, of andere diensten willen afnemen, zoals bijvoorbeeld interactieve televisie, dan kan uw provider u informatie geven over abonnementsvormen.

Ontwerpbestemmingsplan Oude Leedeweg 187, Pijnacker, voorheen Pluimveehouderij Slingerland"
Vanaf 8 december 2016 ligt gedurende zes weken ter inzage het ontwerpbestemmingsplan Oude Leedeweg 187, Pijnacker’. Op het perceel Oude Leedeweg 187 was tot voor kort pluimveehouderij Slingerland gevestigd. Op basis van de uitkomsten van de onderhandelingen in de zogenoemde tweede ronde Ruimte voor ruimte is in het bestemmingsplan “Lint Oude Leede 2” op de betreffende gronden de bouw van 2 nieuwe woningen mogelijk gemaakt. Inmiddels is het op grond van aangepaste afspraken in het kader van de Ruimte voor Ruimte
de bedoeling, dat op het betreffende perceel de bouw van 2 extra woningen juridisch-planologisch mogelijk wordt gemaakt. Het voorliggende plan voorziet hierin (incl. ligging ontsluiting en watergang).
Tot en met 18 januari 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Tot en met deze datum kunnen zienswijzen op dit plan worden ingediend.
Klik hier voor de volledige informatie.

Plaatsen KPN mast op 14 december 2016
Klik hier voor de uitgebreide foto-impressie die zijn gemaakt door KPN van het plaatsen van de mast.

Verbeteringen in het KPN (DSL Netwerk)
Via dit bericht willen we iedereen in Oude Leede informeren over het feit dat het ondergrondse netwerk van KPN (DSL netwerk) de komende tijd geüpgraded gaat worden. Dat betekent dat vanaf begin februari 2017 de meeste bewoners kunnen beschikken over een hogere internetsnelheid en meer diensten. Alle providers die via het netwerk van KPN diensten aan u aanbieden, kunnen deze hogere internetsnelheid en diensten vanaf begin februari 2017 aan u aanbieden.

Wat staat ons te wachten tot begin februari 2017?
1: Het netwerkbedrijf van KPN begint met de werkzaamheden op 14 december 2016. Op deze dag vervangt het netwerkbedrijf een van de lantaarnpalen aan de Oude Leedeweg voor een hogere lantaarnpaal, met daarop een straalverbinding naar bedrijventerrein Ruyven. De Oude Leedeweg blijft open voor het doorgaande verkeer en het netwerkbedrijf van KPN zorgt voor zo min mogelijk overlast voor de omwonenden.

2: Er staat een nieuwe straatkast nabij de lantaarnpaal met straalverbinding. Deze straatkast staat in verbinding met de straalverbinding. In deze straatkast wordt nieuwe apparatuur aangesloten op het huidige netwerk, de bestaande kabels, die richting onze woningen gaan.

3: Begin februari is de upgrade gereed en is de straatkast klaar voor doorzenden van o.a. sneller internet naar onze woningen. Zodra er een hogere snelheid haalbaar is op uw adres, kunt u bij uw provider navragen wat de mogelijkheden voor u zijn. Vanaf begin februari kunt u contact opnemen met uw huidige provider. U kunt uw huidige provider nu nog geen vragen stellen, omdat eerst de werkzaamheden aan de kabels in de straatkast gereed moeten zijn.

4: Om gebruik te maken van sneller internet en de nieuwe diensten die via dit netwerk gebruikt kunnen worden, kunt u vanaf begin februari contact opnemen met uw provider en bekijken welk nieuw abonnement het beste bij u past.
Let op: u bent vrij om te kiezen of u gebruik wilt maken van het snellere internet. Wilt u dit niet en alles bij het oude laten, dan hoeft u niets te doen.

5: Begin februari 2017 organiseren wij samen met het netwerkbedrijf van KPN en diverse providers een inloopavond over de mogelijkheden wat betreft internet, televisie en bellen die vanaf dan mogelijk zijn op uw adres. Hierover ontvangt u nog een uitnodiging via ons.

Vragen? Stel ze bij de BOL via bol@oudeleede.nl.
Heeft u vragen over de werkzaamheden rondom de straatkast of over de straalverbinding (lantaarnpaal) in de Oude Leedeweg, stel deze dan bij ons, de BOL. Wij geven deze vragen door aan onze contactpersoon van het netwerkbedrijf van KPN en zorgen ervoor dat iemand contact met u opneemt om uw vraag te beantwoorden.

Spreekuur Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp
Vrijdagmiddag 2 december 2016 van 16.00 - 17.00 uur houdt de lokale politieke partij Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp spreekuur in het Oude Laarsje.
U kunt binnen lopen met vragen, problemen en opmerkingen aangaande de politiek.

Op de hoogte blijven?
Wilt u de nieuwsbrief van de BOL voortaan graag digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw naam, adres en e-mailadres naar de secretaris.
Voor suggesties, aanvullingen of het aanleveren van (beeld)materiaal voor de website bent u van harte welkom contact op te nemen met de webmaster.

Laatst gewijzigd op Tuesday 6 March 2018

Stuur mail over deze website naar: webmaster@oudeleede.nl